Kā tas darbojas

Autostāvvietas Park Smart lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma sniedzējs- SIA “Park Smart”, vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, PVN reģ. Nr. LV40103639775, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis 20 302 302.

Autostāvvieta Park Smart– maksas automašīnu stāvlaukums Dzirnieku ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, (atrodas pie starptautiskās lidostas “Rīga”, blakus DUS VIADA), kas darbojas 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā, tajā drošības paaugstināšanai tiek veikta videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis (automašīnas garums nedrīkst pārsniegt 5,20m) ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients. Gadījumā, ja klients ierodas stāvvietā ar kravas transportlīdzekli vai vieglo pasažieru transportlīdzekli, kura garums pārsniedz 5,20m, tad šāda automašīna stāvvietā netiek ielaista un samaksātā Maksa tiek atmaksāta 2 bankas darba dienu laikā. Kemperi vai transportlīdzekļi ar piekabēm netiek apkalpoti.

Automašīnas vadītājs- Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā Park Smart par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas Park Smart lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma sniedzējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem.  Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā Park Smart jāveic atbilstoši Noteikumiem, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā Park Smart novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Park Smart Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā Park Smart vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas Park Smart, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā Park Smart. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā Park Smart un var tikt novietota speciāli marķētā brīvajā stāvvietas vietā. Maksimālais Automašīnas braukšanas ātrums Autostāvvietas Park Smart teritorijā nedrīkst pārsniegt 20km stundā.

4. Pakalpojuma sniedzējs ar savu transportu nodrošina iepriekš minētās Automašīnas vadītāja, pasažieru un to bagāžas bezmaksas nogādāšanu no Autostāvvietas Park Smart uz starptautisko lidostu “Rīga” un atpakaļ. Lai nokļūtu no lidostas atpakaļ uz Autostāvvietu Park Smart Automašīnas vadītājam ir jāpiezvana uz tālruņa numuru (+371) 20 477 477, lai izsauktu bezmaksas transportu.

5. Automašīnas vadītājam novietojot Automašīnu Autostāvvietā Park Smart, jāpārliecinās, lai tās logi, durvis, degvielas tvertne un bagāžas nodalījums būtu hermētiski aizvērti un aizslēgti, kā arī nebūtu iespējama Automašīnas patvaļīga izkustēšanās tā prombūtnes laikā. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas Park Smart ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt.

6. Automašīnas novietošana Autostāvvietā Park Smart ārpus apzīmētajām stāvvietu vietām vai tās novietošana neievērojot stāvvietu marķējumu nav atļauta. Neievērojot šo aizliegumu jāmaksā līgumsods 50,-EUR apmērā. Gadījumā, ja Automašīna novietota tam neparedzētā vietā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības to pārvietot uz apzīmēto stāvvietas vietu, turklāt Automašīnas vadītājam papildus līgumsodam ir jāsedz visas ar šādu pārvietošanu saistītās izmaksas.

7. Autostāvvietā Park Smart nav atļauts smēķēt, lietot alkoholisko dzērienus, kā arī citas apreibinošas vielas, ilgāk par 15 minūtēm uzturēties Automašīnas salonā.

8. Automašīnas vadītājs un Klients solidāri ir atbildīgi par savām darbībām vai bezdarbību, un to sekām, kuru rezultātā ir nodarīti zaudējumi citiem Autostāvvietas Park Smart lietotājiem un viņu īpašumam, kā arī pašai Autostāvvietai Park Smart vai tās darbiniekiem, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā Park Smart ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas Park Smart ir jāsamaksā skaidrā naudā Autostāvvietas Park Smart operatoram Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Lai Autostāvvietas Park Smart operators aprēķinātu Maksu, Automašīnas vadītājam ir jānosauc Automašīnas numurs. Pēc apmaksas veikšanas no Autostāvvietas Park Smart ir jāizbrauc 15 minūšu laikā.

10. Izbraucot Automašīna jāaptur pirms izbraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas izbraukšanas laiku no Autostāvvietas Park Smart. Automātiskā barjera atvērsies, un Automašīnai jāizbrauc no Autostāvvietas Park Smart.

11. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Autostāvvietā Park Smart novietoto Automašīnu un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

12. Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas (Maksas veikšanas) dienas neminot iemeslu atteikties no Pakalpojuma nosūtot Pakalpojuma sniedzējam nepārprotamu paziņojumu, piemēram, attiecīgi aizpildītu atteikuma veidlapu (lejupielādēt) uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Klients.

13. Gadījumā, ja Klients ir plānojis izmantot Pakalpojumu 14 dienu laikā no Maksas veikšanas dienas, tad tiks uzskatīts, ka Klients veicot Maksu ir sniedzis Pakalpojuma sniedzējam skaidru pieprasījumu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255 no 20.05.2014. Noteikumi par distances līgumu 18.punkta noteikumiem) par vēlēšanos saņemt Pakalpojumu minētajā 14 dienu jeb atteikuma tiesību periodā. Klients piekrīt un apliecina, ja būs pilnībā pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tiks uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Pakalpojums būs pilnībā izpildīts.

14. Ja Klients izmanto Noteikumu 12.punktā minētās atteikuma tiesības pēc Noteikumu 13.punktā minētā pieprasījuma sniegšanas (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255 no 20.05.2014. Noteikumi par distances līgumu 23.punkta noteikumiem), Klientam jāmaksā Pakalpojuma sniedzējam tikai summa, kas attiecībā pret samaksāto pilno Maksu par visu Pakalpojuma periodu ir proporcionāla izmantotā Pakalpojuma apjomam brīdī, kad Klients ir informējis Pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Starpību starp samaksāto Maksu un minēto summu Pakalpojuma sniedzējs atmaksās Klientam ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas.

15. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Pakalpojuma sniedzējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa informācija nokļūst AS “Swedbank”, reģ.Nr.40003074764 vai viņu partneru mājas lapā.

16. Pakalpojuma tālāka pārdošana, iznomāšana, sadalīšana vai nodošana citai trešajai personai bez iepriekšējas Pakalpojuma sniedzēja rakstveida piekrišanas ir aizliegta. Pretējā  gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī Klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Šādos gadījumos Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientam Pakalpojumu ar Autostāvvietas Park Smart operatora palīdzību.

18. Jebkuri jautājumi vai domstarpības vispirms jācenšas atrisināt ar Autostāvvietas Park Smart operatora palīdzību. Sistēmas tehniskas kļūdas vai bojājumu gadījumā par pareiziem tiks uzskatīti Autostāvvietas Park Smart operatora fiksētie dati.

19. Pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma sniedzējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma sniedzēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

20. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas Park Smart, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma sniedzējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Viļņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, PVN reģ. Nr. LV40103639775, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- AS “DK Investicijos”, reģistrācijas numurs 300147633, adrese Rodūnios iela 3, Viļņa, Lietuva, LT-02189,  elektroniskā pasta adrese: info@adcparking.com, tālrunis +370 616 80044, +370 663 71980.

Autostāvvieta- Viļņas lidostas daudzstāvu autostāvvieta ADCParking.com, kas atrodas Rodūnios ielā 3, Viļņā, Lietuvā (atrodas 250m no Viļņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients. Automašīnai maksimāli pieļautie gabarīti: augstums 2,20m, platums 2,40m, garums 5,30m.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās, VIP un VIP XXL stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā Kauņas lidostas informācijas centrā Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu (tālr. +370 616 80044, +370 663 71980).

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kauņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, PVN reģ. Nr. LV40103639775, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- valsts uzņēmums Lietuvas lidostas Kauņas filiāle, reģistrācijas numurs 120864074, adrese Kauņas lidosta, Oro uosto iela 4, Karmelava, Kauņas rajons, Lietuva, 54460, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +370 616 50374.

Autostāvvieta- Kauņas lidostas ilgtermiņa autostāvvieta P1 ir maksas automašīnu stāvlaukums, kas atrodas Kauņas lidostā, Oro uosto ielā 4, Karmelavā, Kauņas rajonā, Lietuvā (atrodas 100m no Kauņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā Kauņas lidostas informācijas centrā Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu vai pa tālr. +370 616 50374.

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.